اگر این محصول آموزشی را تهیه نکنم چه می شود؟

هیچ اتفاق بزرگ و مهیبی رخ نخواهد داد! تعداد بیشماری از انسانها هستند که چیزی از این مطالب نمی دانند و مشغول روزمرگی

خود هستند. البته افراد معدودی هم هستند که روی مهارت های خودشان سرمایه گذاری می کنند تا متمایز از سایر افراد جامعه باشند.

این افراد همانهایی هستند که آرامش بیشتر، پُست های بالاتر، ارتباطات مؤثرتر و ثروت بیشتری را نسبت به بقیه افراد تصاحب می کنند.

اگر می خواهی اتفاق هایی بیفتد که تا به حال نیفتاده است،

باید کارهـایی را انجـام بدهی که تا به حـال انجـام نداده ای.