نفی حالت مطلوب ؛ اولین الگوی طنزپردازی

 

این صفحه جهت تعامل با مطالب فصل طنزپردازی از کتاب «از هفت تا بی نهایت» طراحی شده است.

برای استفاده از الگوی نفی حالت مطلوب ، حالتی را که مخاطب انتظار دارد آن را ببیند یا بشنود را پیدا کرده و با هوشمندی آن را زیر سؤال می‌بریم یا تغییرش می‌دهیم. به‌بیان‌دیگر زمانی که مخاطب انتظار دارد اتفاق مشخصی بیفتد (حرف مشخصی بزنیم یا کار مشخصی انجام دهیم)، اتفاق دیگری رخ می‌دهد.

 

برای درک بهتر این الگو دو ویدئو برایتان در نظر گرفته‌ام که در ادامه می‌توانید آن را دانلود و مشاهده نمایید: 

 

 

 

ویدئوی اول:

 

 

 

 

ویدئوی دوم: