پی بردن به درونیات؛ سومین الگوی طنزپردازی 

 

این صفحه جهت تعامل با مطالب فصل طنزپردازی از کتاب «از هفت تا بی نهایت» طراحی شده است.

گاهی در صحبت با افراد، می‌توانیم از طرف آن‌ها صحبت کنیم طوری که گویا ما توانایی آن را داریم که ذهن آن‌ها را بخوانیم. به‌عبارت‌دیگر چیزی که ممکن است از درون افراد بگذرد و آن‌ها به زبان نیاورند را ما بیان می‌کنیم به‌گونه‌ای که گویا توانسته‌ایم ذهن آن‌ها را بخوانیم. این موضوع چون خلاف انتظار آن‌هاست، باعث خنده می‌شود.

 

برای درک بهتر این الگو یک ویدئو برایتان در نظر گرفته‌ام که در ادامه می‌توانید آن را دانلود و مشاهده نمایید: