محصول ویدئویی کنترل خشم 

(فیلم کامل کارگاه کنترل خشم و رسیدن به آرامش)

یک سری از دوستان همه چیزدان تا اسم کنترل خشم و دوری از عصبانیت به میان میاد، سریع اظهار فضل می کنند و نسخه

می پیچند که:  «در موقع عصبانیت سریع یک لیوان آب بنوش یا اگر ایستاده هستی بنشین و یا چند تا نفس عمیق بکش»

­

قطعاً این نسخه ها را برای شما هم پیچیده اند و شما هم آنها را شنیده اید اما سوال من از شما این

است که انصافاً چندبار این کارها را درمواقع عصبانیت انجام داده اید؟ اصلاً در آن لحظه که آتش خشم

کل وجودتان را فراگرفته است، چنین اقداماتی را به خاطر می آورید؟ چه برسد که به آنها عمل کنید!

­

خشم یکی از احساسات خدادادی در وجود همه انسانهاست؛ مانند احساس شادی، غم، نگرانی و هر احساس

دیگری که نه نمی توان آن را از بین برد و نه می توان آن را سرکوب کرد؛ بلکه باید آن را مدیریت و کنترل کرد.

­

کنترل خشم باید براساس ویژگی های مغز و نحوه عملکرد آن رقم بخورد لذا ما در ابتدا باید بیاموزیم مغز چطور کار می کند و

فرآید عصبانی شدن آن به چه شکلی است. سپس به راحتی با استفاده از همان ویژگی ها، فرآیند خشمگین شدن را کنترل کنیم.

به همین دلیل است که نوشیدن آب یا تنفس عمیق و دیگر راه های دم دستی نمی توانند از عهده کنترل خشم به صورت ریشه ای و اساسی بربیایند.

کارگاه کنترل خشم