دوره غیرحضوری فن بیان و سخنوری

وقتی وارد فضای کلام می شویم با دو موضوع جداگانه اما به هم وابسته مواجه می شویم:  

­

خوب حرف زدن”  و  “حرفِ خوب زدن

­

به عبارت دیگر با دو مقوله سخنوری و سخنرانی روبرو هستیم.

سخنوری یا همان هوش کلامی به این موضوع می پردازد که چطور حرفِ خوب بزنیم و سخنرانی و فن بیان به این موضوع می پردازد که حرفِ

خوب را چطور خوب بیان کنیم(چطور خوب حرف بزنیم).

­

بعضی از ما کلی صحبت، فکر و ایده در ذهن داریم اما نمی توانیم خوب آن را ارائه کنیم. نمی دانیم از کجا شروع کنیم، چطور ادامه دهیم و چطور

نتیجه گیری و جمع بندی کنیم تا مخاطبمان (همسرمان، فرزندمان، مشتری هایمان، مدیرمان، کارمندانمان، و هر فرد دیگر که با او ارتباط داریم)

را با آنچه در ذهن داریم آشنا کنیم.

­

بعضی دیگر، از صحبت کردن در جمع می ترسند. آنها همیشه نگرانند که نکند در جمع صحبت کنم و تپق بزنم؛ نکند در جمع صحبت کنم و حرف هایم

را فراموش کنم؛ نکند در جمع صحبت کنم و مسخره ام کنند؛ نکند در هنگام صحبت کردن کسی سوالی بپرسد و نتوانم جواب بدهم؛

گاهی هم برخی از ما کلی توانایی و مهارت داریم اما چون نمی توانیم خودمان را خوب معرفی کنیم، جایگاه اجتماعی خوبی در ذهن دیگران نداریم.

البته هستند کسانی که می توانند صحبت کنند اما متاسفانه چون کلامشان سر و ته ندارد، کسی به صحبت هایشان توجه نمی کنند و کلامشان را

ضایع می کنند.