دوره جامع هوش کلامی

تا به حال شده وسط یک بحث، حرف کم بیاورید؟

تا به حال شده موقع صحبت کردن حرف هایتان یادتان برود؟

تا به حال شده موقع تعریف کردن یک لطیفه کسی نخندد و بشدت خجالت بکشید؟

تا به حال شده دوست داشته باشید بین جمع دوستان، اقوام و همکاران صحبت کنید و جمع را دست بگیرید؟

تا به حال شده درخواست یا پیشنهادی به دیگران بدهید و دوست داشته باشید به راحتی آنها را متقاعد کنید؟

تا به حال شده وقتی کسی به شخصیت شما بی احترامی کند و نتوانید جوابی درخور و شایسته به او بدهید؟

­

اگر جواب شما به یک از سوالات شما مثبت است، دوره جامع هوش کلامی همان جایی است که

می تواند به شما کمک کند تا از کلامتان یک عصای جادویی بسازید

سرفصل های هوش کلامی عبارتند از:

دوره غیرحضوری هوش کلامی