اعتمادسازی
Live با حمید وجکانی با موضوع تندخوانی
Live با احمد دباغیان با موضوع کسب درآمد
Live مشترک با احسان مهدی نژاد با موضوع برند شخصی
Live مشترک با محمد منشی زاده با موضوع سواد رسانه ای
Live مشترک با سینا محمدیان